هاست ویندوز

هاست 20 مگابایت ویندوز

تعداد ایمیل = 1 عدد
FTP Account = 1
MySQL DB = 1
SQL server DB = 1
حجم پایگاه داده = 50 مگابایت

 • 20 مگابایت فضای اختصاصی
 • 5 گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • 1 عدد تعداد دامنه قابل میزبانی
 • 0 عدد تعداد زیردامنه
 • 10 مگابایت حداکثر فضای ایمیل
هاست 100 مگابایت ویندوز

تعداد ایمیل = 5 عدد
FTP Account = 2
MySQL DB = 1
SQL server DB = 1
حجم پایگاه داده = 50 مگابایت

 • 100 مگابایت فضای اختصاصی
 • 8 گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • 1 عدد تعداد دامنه قابل میزبانی
 • 2 عدد تعداد زیردامنه
 • 100 مگابایت حداکثر فضای ایمیل
هاست 200 مگابایت ویندوز

تعداد ایمیل = 5 عدد
FTP Account = 2
MySQL DB = 1
SQL server DB = 1
حجم پایگاه داده = 100 مگابایت

 • 200 مگابایت فضای اختصاصی
 • 10 گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • 1 عدد تعداد دامنه قابل میزبانی
 • 5 عدد تعداد زیردامنه
 • 100 مگابایت حداکثر فضای ایمیل
هاست 500 مگابایت ویندوز

تعداد ایمیل = 10 عدد
FTP Account = 3
MySQL DB = 2
SQL server DB = 1
حجم پایگاه داده = 300 مگابایت

 • 500 مگابایت فضای اختصاصی
 • 14 گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • 1 عدد تعداد دامنه قابل میزبانی
 • 5 عدد تعداد زیردامنه
 • 100 مگابایت حداکثر فضای ایمیل
هاست یک گیگابایت ویندوز

تعداد ایمیل = 20 عدد
FTP Account = 5
MySQL DB = 2
SQL server DB = 2
حجم پایگاه داده = 500 مگابایت

 • یک گیگابایت فضای اختصاصی
 • 20 گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • 1 عدد تعداد دامنه قابل میزبانی
 • 5 عدد تعداد زیردامنه
 • 100 مگابایت حداکثر فضای ایمیل
هاست پنج گیگابایت ویندوز

تعداد ایمیل = 30 عدد
FTP Account = 5
MySQL DB = 5
SQL server DB = 2
حجم پایگاه داده = نامحدود

 • 5 گیگابایت فضای اختصاصی
 • 30 گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • 2 عدد تعداد دامنه قابل میزبانی
 • 5 عدد تعداد زیردامنه
 • 300 مگابایت حداکثر فضای ایمیل